14 Jun 2006

犯人

[ZH]
在每个国家里有犯人. 在中国他们是你们的政府
在每個國家裡有犯人. 在中國他們是你們的政府
zài měi gè guójiā lǐ yǒu fànrén . zài zhōngguó tāmen shì nǐmen de zhèngfǔ
In every country there are criminals. In China they are your government

No comments: